Водич кроз фондове Архива Југославије 1945-2006, књига 1

  Data/Images/aj_2_kor_v_1945_2006.jpg

Издавач: Архив Југославије, установа културе од националног значаја
Главни и одговорни уредник: Миладин Милошевић
Редакциони одбор: мр Драган Тешић, председник, др Бранка Докнић, Милан Медаковић, Милић Ф. Петровић, Нада Петровић, Митар Тодоровић
Аутори: др Бранка Докнић и Милић Ф. Петровић
Архив Југославије: др Бранка Докнић
Уводне напомене: Милић Ф. Петровић
Штампа: ЈП "Службени гласник", Београд
Тираж: 500 примерака
Београд, 2014.

Преузмите:
- белешка: Архив Југославије Преузмите овај документ у pdf формату, (166 kB),
- уводне напомене Преузмите овај документ у pdf формату, (154 kB), 
- садржај  Преузмите овај документ у pdf формату, (151 kB) 


Водич кроз фондове Архива Југославије 1945–2006, књига 1, представља наставак серије публикација – општих информативних средстава – водича о фондовима који се чувају у Архиву Југославије, односно едиције Водичи Архива Југославије и почетак серије ових публикација за фондове од 1945. до 2006. године.
Прва књига Водича из периода 1945–2006, обухвата архивске фондове 39 врховних државних органа власти и управе: Шефа државе, Скупштине и Владе и њихових сталних тела и служби. Структуру Водича чине белешка о Архиву Југославије, Уводне напомене, Основни текст о фондовима Архива Југославије 1945–2006, Илустрације, Скраћенице, Списак публикација Архива Југославије које су рађене на основу архивских фондова Архива Југославије 1945–2006, Попис илустрација, Извори и литература, Садржај.
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS