Kултурна политика Jугославије 1945-1952.

Data/Images/kul_pol_knj1.jpg

Data/Images/kul_pol_knj2.jpg

Издавач: Архив Југославије
За издавача: в.д. директора Миладин Милошевић
Редакција: проф. др Љубодраг Димић, мр Драгомир Бонџић, др Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић и Иван Хофман
Приредили: др Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић и Иван Хофман
Штампа: Књига Комерц Д.О.О Београд
Тираж: 300 примерака
Београд, 2009.

 

Преузмите:
- регеста (књига 1)  Преузмите овај документ у pdf формату, (292.85 kB),

- регеста (књига 2)  Преузмите овај документ у pdf формату, (245.25 kB) 

 

Намера приређивача овог тематског зборника докумената била је да се објављивањем аутентичних документарних извора из фондова Архива Југославије прикаже културна политика социјалистичке Југославије у почетној, тзв. агитпроповској фази (1945 – 1952).
Документа су одабрана из следећих архивских фондова: Министарства просвете ФНРЈ 1945 – 1946. (фонд 313); Комитета за културу и уметност при Влади ФНРЈ 1946 – 1948. (фонд 314); Комитета за школе и науку при Влади ФНРЈ 1946 – 1948. (фонд 315); Министарства за науку и културу Владе ФНРЈ 1949 – 1950. (фонд 316); Савета за науку и културу Владе ФНРЈ 1950 – 1953. (фонд 317) и  ЦК СКЈ, Комисије за агитацију и пропаганду (фонд 507/VIII). Неколико докумената преузето је из Архива Јосипа Броза Тита, који се налази у Музеју историје Југославије у Београду.
Аутори докумената су савезни и републички министри просвете, помоћници министара, начелници одељења и шефови одсека у министарствима, партијски функционери који су управљали сектором агитације и пропаганде, председници академија наука и уметности, управници и секретари установа,  ректори и професори универзитета, декани и секретари факултета, домаћи и страни студенти, дипломатски и конзуларни заступници у иностранству, председници и секретари струковних друштава и удружења, црквени великодостојници, анонимна и друга лица.
Према врсти и садржају одабрана документа су: резолуције, директиве, инструкције, упутства, решења, одлуке, сагласности и расписи државних и партијских органа и тела; записници, стенографске белешке, забелешке и закључци са седница и састанака; реферати и изводи из реферата државних и партијских функционера и руководилаца установа и удружења; организационе шеме просветних власти; планови и програми рада и извештаји о раду, информације, обавештења, елаборати, прегледи, пописи, спискови, табеларни показатељи, статистички пописи и подаци; идеолошко-политичке карактеристике; захтеви, потаживања, молбе, иницијативе, ургенције; представке, предлози, примедбе, сугестије, мишљења, жалбе, одговори, преписка и друга акта.
Сва документа су објављена на језику, писму и дијалекту на коме су изворно писана: српско-хрватском, македонском, словеначком и енглеском; ћирилици и латиници, екавици и ијекавици.
Ради лашег коришћења докумената урађене су: уводне напомене и три историјске студије о основним питањима културне политике 1945-1952, шеме организационе структуре стваралаца архивских фондова, регистар личних имена, регистар географских места и резиме на енглеском језику. У прилогу се налазе факсимиле неколико докумената, меморандума и печата институција и потписа аутора докумената, фотографије значајних личности, здања, активности и ликовних дела из времена настанка докумената и списак коришћене литературе.

 

Објављивање књиге помогао је UNESCO.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS