Препоруке
Прочитај ми

1. MoReq:2001 Model Requirements for the management of Electronic Records MoReq specification (Захтеви модела за управљање електронским документима – спецификација MoReq). Спецификација покрива широк распон захтева, а намењена је и јавним и приватним организацијама које желе да уведу систем ESUD (Електронски систем за управљање документарном грађом) или желе да га исправно ревидирају. Захтеви укључени у спецификацију MoReq требало би, ако се спроведу, да резултују системом за управљање електронским документима који ће имати жељени степен поузданости и целовитости.


2. Recommendation No. R (2000) 13 of the Committee of Ministers to Member States on a European Policy on Access to Archives (Препорука бр. R(2000) 13 Одбора министара државама чланицама о доступности архивске грађе). Препорука истиче потребу за усклађивање правних норми које третирају доступност архивске грађе и у том смислу нуди начела и процедуре које при томе треба поштовати. Између осталог, препоруком се истиче да би главни принципи о доступности архивске грађе требало да буду уграђени у законе, да би правила о доступности требало једнако примењивати у целој земљи, да би требало онемогућити да било која категорија корисника има повлашћен положај, да бесплатно коришћење архивске грађе и информативних средстава чини основу обезбеђивања доступности архивске грађе итд.


3. Recommendation Rec (2002) 2 of the Committee of Ministers and explanatory memorandum Access to official documents (Препорука R(2002) 2 Одбора министара државама чланицама о доступности службених докумената). Препорука се односи само на службена документа којa чувају тела јавних власти, а принципи за чије поштовање се препорука залаже јесу: гарантовање права приступа свакоме, прецизно навођење сваког ограничења у законској регулативи, необавезивање подносиоца захтева да наведе разлоге за приступ службеним документима, бесплатна доступност итд.


4. Recommendation Rec(2003)15 of the Committee of Ministers to member states on archiving of electronic documents in the legal sector (Препорука R(2003) 15 Одбора министара државама чланицама о архивирању електронских докумената у правном сектору). Циљ препоруке је да са једне стране привуче пажњу земаља чланица (конкретно организација правног сектора и служби за архивирање) на ризике и проблеме архивирања електронских докумената, а са друге да укаже на принципе које треба поштовати како би се пронашло подесно решење архивирања електронских докумената у правном сектору.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS