Informativna sredstva
Pročitaj mi

Istraživači se o sadržaju arhivske građe obaveštavaju pomoću popisa, inventara, vodiča, regesta, kataloga, pregleda i drugih informativnih sredstava.

Popis je informativno sredstvo o arhivskoj građi pre njenog sređivanja i obrade i pruža kratak opis sadržaja fascikli, kutija ili svežnjeva i popis poslovnih i administrativnih knjiga.

Inventar pruža podatke o arhivskoj građi koja je sređena i obrađena i ima karakter službenog dokumenta kojim se utvrđuje imovina arhiva. U zavisnosti od broja podataka koje pružaju inventari mogu biti opšti, sumarni i analitički.

Opšti inventar daje pregled svih fondova i zbirki u arhivu iz kojeg se mogu dobiti podaci o sadržini, strukturi, opštem i brojnom stanju njegove građe, poslovima obavljenim na njoj kao i o izrađenim informativnim sredstvima.

Sumarni inventar daje sažeti opis jedinica opisa unutar fonda ili zbirke. Analitički inventar pruža detaljne opise sadržaja i spoljnih obeležja predmeta ili pojedinih dokumenata fonda.

Uz sumarne i analitičke inventare rade se imenski, geografski, predmetni ili stvarni, hronološki i kombinovani registri kao pomoćna informativna sredstva.

Vodiči su informativna sredstva koja pružaju sažeta obaveštenja o istorijatu i sadržaju građe jednog ili grupe fondova do nivoa celokupnog arhiva ili države.

Regesta su informativna sredstva koja daju sažet izvod sadržine dokumenta, njegovu signaturu, datum i mesto nastanka, naziv adresanta i adresata i spoljašnje oznake (vrsta, oblik, jezik, pismo, način reprodukcije, materijal na kome je pisan i broj listova).

Katalozi su informativna sredstva koja se mogu uraditi za bilo koji deo arhivske građe, počev od delova pojedinih dokumenata pa sve do fondova jednog ili više arhiva. Zavisno od broja podataka i načina obrade podataka, katalozi mogu biti sistematski (podaci o sadržini arhivske građe grupisani su prema granama nauke ili po oblastima ljudske delatnosti), predmetno-tematski (podaci su grupisani prema temama ili problemima u okviru nauke ili delatnosti), predmetni (podaci su grupisani prema pitanjima, pojmovima, licima, geografskim nazivima), hronološki (podaci o određenom događaju grupisani su po vremenskim periodima, godinama i datumima) i imenski (sadrži samo imena i prezimena lica, pseudonime državnih i naučnih radnika, umetnika, književnika itd).

Uvid u građu može se dobiti i preko pregleda fondova koji sadrži popis svih fondova jednog ili više arhiva.


© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS