O bibliotečkoj građi
Pročitaj mi

Bibliotečka građa se nabavlja putem kupovine, razmene, poklona, a najviše preuzimanjem bibliotečkog materijala sa arhivskom građom. Zaključno sa 2017. godinom biblioteka raspolaže sa 21.725 knjiga i 10.504 svezaka periodike.

Knjižni fond je hronološki uglavnom vezan za arhivsku građu koju čuva Arhiv (od 1918. godine), a tematski se odnosi na:

  • istoriju i pomoćne istorijske nauke
  • arhivistiku
  • politiku
  • privredu
  • pravo
  • statistiku
  • obrazovanje
  • kulturu i umetnost
  • istorijski razvoj prirodnih i primenjenih nauka.

Do kraja 1996. godine knjižni fond je obrađivan manuelno. Formirani su abecedni i predmetni katalog knjiga, abecedni katalog priručnika i kartoteka periodike. Početkom 1997. godine prešlo se na automatsku obradu podataka. Formirane su dve baze podataka Biblio i Štampa. Baza Biblio sadrži podatke (preko 14.500 jedinica) o novom bibliotečkom fondu, a retroaktivno su uneti podaci o celokupnoj periodici koja se nalazi u biblioteci. U okviru ove baze nalaze se i radovi u kojima je citirana građa Arhiva Jugoslavije, sa naznakom koji su fondovi Arhiva korišćeni, kao i radovi trenutno zaposlenog arhivskog kadra. Baza Štampa sadrži podatke (preko 13.000 jedinica) o štampanom i drugom nekonvencionalnom materijalu koji se nalazi u okviru arhivskih fondova i zbirki. U njoj su obrađene knjige, brošure, štampa, geografske karte, fotografije, arhitektonski projekti, plakati, leci, pozivnice, razglednice, crteži, muzikalije i drugi objavljen neknjižni materijal koji se nalazi u arhivskoj građi.

U biblioteci se mogu dobiti bibliografske informacije o objavljenim radovima o Jugoslaviji, mada ih biblioteka ne poseduje. U okviru izdavačke delatnosti Arhiva, biblioteka učestvuje u izradi bibliografija i kataloga.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS