BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov A Magyar szocialista munkaspart kozponti bizottsaganak 1957-1958. evi jegyzokonyvei Uporedni naslov Podnaslov Autor szerkesztette es jegyzetekkel ellatta Nemethne Vagyi Karola, Siis Laszlo, T. Varga Gyorgy, Ujvary Gabor Korporativni autor Godina izdavanja 1997 Mesto Budapest Izdavač Magyar orszagos leveltar
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS