Izveštaji Ministarstva inostranih poslova za 1936.

Data/Images/kor_izv_mip_1936_1s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: v.d. direktora Miladin Milošević
Priredila: Nada Petrović
Predgovor: dr Dušan Bataković
Štampa: M-GRAF Trstenik
Tiraž: 500 primeraka
Beograd, 2012.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (306.00 kB), 
- napomene priređivača Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (242.00 kB), 
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (306.00 kB) 

Sedma knjiga Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1936. godinu iz edicije Izvori za istoriju međunarodnih odnosa  1930-1940.  sadrži izveštaje za 15 evropskih država: Albaniju, Austriju, Bugarsku, Belgiju, Veliku Britaniju, Grčku, Italiju, Mađarsku, Nemačku, Poljsku, Rumuniju, Tursku, Čehoslovačku, Francusku i Španiju, dve vanevropske zemlje: Egipat i Sjedinjene Američke Države, kao i za Društvo naroda. Obuhvaćeno je ukupno 166 izveštaja i 318 napomena. Strukturu sedme knjige Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1936. čine: Predgovor dr Dušana Batakovića; Napomene priređivača Nade Petrović; osnovni tekst arhivske građe (koji je u nizu hronološki) sa napomenama; indeks ličnih imena i geografskih naziva; popis korišćenih arhivskih fondova i zbirki; popis literature, internet izdanja i sadržaj. (Opširnije, vidi: NAPOMENE PRIREĐIVAČA)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS