Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1931. godinu

Data/Images/kor_izv_mip_1931_s.jpg

Izdavač: Arhiv Srbije i Crne Gore
Glavni i odgovorni urednik: v.d. direktora Miladin Milošević
Priredili: Nada Petrović i Jelena Bakić
Štampa: M-GRAF Trstenik
Tiraž: 500 primeraka
Beograd, 2007.

Preuzmite:
 - uvodne napomene priređivača Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (129.25 kB), (štampano u prvoj knjizi edicije Izvori za istoriju međunarodnih odnosa 1930–1940.)
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (180.86 kB) 

Iz štampe je izašla druga knjiga edicije Izvori za istoriju međunarodnih odnosa 1930–1940, pod nazivom Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1931. godinu. Knjiga sadrži 12 mesečnih izveštaja MIP-a za 1931. godinu. Strukturu knjige čine:

  • predgovor dr Momčila Pavlovića, direktora Instituta za savremenu istoriju,
  • napomene priređivača (napisala Nada Petrović),
  • osnovni tekst mesečnih Izveštaja MIP-a (januar – decembar) 1931. godine,
  • kritički aparat sa 578 napomena,
  • indeksi ličnih imena i geografskih naziva,
  • spisak korišćenih arhivskih fondova i zbirki,
  • literatura,
  • internet izdanja i
  • sadržaj.

Izveštaji MIP-a (januar – decembar) Kraljevine Jugoslavije za 1931. godinu analiziraju spoljnu politiku i unutrašnju situaciju u pojedinim zemljama i njihov odnos prema Kraljevini Jugoslaviji tokom 1931. godine. U osnovnom tekstu obrađene su sledeće države: Italija, Albanija, Bugarska, Grčka, Turska, Mađarska, Austrija, Nemačka, Rumunija, Čehoslovačka, Belgija, Velika Britanija, SSSR, SAD, Poljska, Litvanija, Letonija, Estonija, Švajcarska, Holandija, Španija, Egipat, kao i Društvo naroda. U okviru Društva naroda praćeni su rad Kraljevske stalne delegacije pri Društvu naroda, Pripremne komisije za Konferenciju o razoružanju, Stalnog suda međunarodne pravde u Hagu, kao i sledeća pitanja: manjine, saobraćajna problematika, izbeglice, belo roblje i dr.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS