Kulturna politika Jugoslavije 1945-1952.

Data/Images/kul_pol_knj1.jpg

Data/Images/kul_pol_knj2.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Za izdavača: v.d. direktora Miladin Milošević
Redakcija: prof. dr Ljubodrag Dimić, mr Dragomir Bondžić, dr Branka Doknić, Milić F. Petrović i Ivan Hofman
Priredili: dr Branka Doknić, Milić F. Petrović i Ivan Hofman
Štampa: Knjiga Komerc D.O.O Beograd
Tiraž: 300 primeraka
Beograd, 2009.

 

Preuzmite:
- regesta (knjiga 1)  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (292.85 kB),

- regesta (knjiga 2)  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (245.25 kB) 

 

Namera priređivača ovog tematskog zbornika dokumenata bila je da se objavljivanjem autentičnih dokumentarnih izvora iz fondova Arhiva Jugoslavije prikaže kulturna politika socijalističke Jugoslavije u početnoj, tzv. agitpropovskoj fazi (1945 – 1952).
Dokumenta su odabrana iz sledećih arhivskih fondova: Ministarstva prosvete FNRJ 1945 – 1946. (fond 313); Komiteta za kulturu i umetnost pri Vladi FNRJ 1946 – 1948. (fond 314); Komiteta za škole i nauku pri Vladi FNRJ 1946 – 1948. (fond 315); Ministarstva za nauku i kulturu Vlade FNRJ 1949 – 1950. (fond 316); Saveta za nauku i kulturu Vlade FNRJ 1950 – 1953. (fond 317) i  CK SKJ, Komisije za agitaciju i propagandu (fond 507/VIII). Nekoliko dokumenata preuzeto je iz Arhiva Josipa Broza Tita, koji se nalazi u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu.
Autori dokumenata su savezni i republički ministri prosvete, pomoćnici ministara, načelnici odeljenja i šefovi odseka u ministarstvima, partijski funkcioneri koji su upravljali sektorom agitacije i propagande, predsednici akademija nauka i umetnosti, upravnici i sekretari ustanova,  rektori i profesori univerziteta, dekani i sekretari fakulteta, domaći i strani studenti, diplomatski i konzularni zastupnici u inostranstvu, predsednici i sekretari strukovnih društava i udruženja, crkveni velikodostojnici, anonimna i druga lica.
Prema vrsti i sadržaju odabrana dokumenta su: rezolucije, direktive, instrukcije, uputstva, rešenja, odluke, saglasnosti i raspisi državnih i partijskih organa i tela; zapisnici, stenografske beleške, zabeleške i zaključci sa sednica i sastanaka; referati i izvodi iz referata državnih i partijskih funkcionera i rukovodilaca ustanova i udruženja; organizacione šeme prosvetnih vlasti; planovi i programi rada i izveštaji o radu, informacije, obaveštenja, elaborati, pregledi, popisi, spiskovi, tabelarni pokazatelji, statistički popisi i podaci; ideološko-političke karakteristike; zahtevi, potaživanja, molbe, inicijative, urgencije; predstavke, predlozi, primedbe, sugestije, mišljenja, žalbe, odgovori, prepiska i druga akta.
Sva dokumenta su objavljena na jeziku, pismu i dijalektu na kome su izvorno pisana: srpsko-hrvatskom, makedonskom, slovenačkom i engleskom; ćirilici i latinici, ekavici i ijekavici.
Radi lašeg korišćenja dokumenata urađene su: uvodne napomene i tri istorijske studije o osnovnim pitanjima kulturne politike 1945-1952, šeme organizacione strukture stvaralaca arhivskih fondova, registar ličnih imena, registar geografskih mesta i rezime na engleskom jeziku. U prilogu se nalaze faksimile nekoliko dokumenata, memoranduma i pečata institucija i potpisa autora dokumenata, fotografije značajnih ličnosti, zdanja, aktivnosti i likovnih dela iz vremena nastanka dokumenata i spisak korišćene literature.

 

Objavljivanje knjige pomogao je UNESCO.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS