Galerija fotografija
Pročitaj mi

Arhivsku građu pored pisanog, crtanog, štampanog, fonografski ili na drugi način zabeleženog dokumentarnog materijala čine i fotografije. Fotodokumentom se naziva snimak ličnosti, događaja, objekata i mesta. Za razliku od ostale arhivske građe koja o nekom događaju, pojavi i slično svedoči savremeno, ali i naknadno, fotografija je uvek savremenik onoga što je na njoj zabeleženo. Značaj fotografije je mnogostruk za istoriju i ostale nauke, kulturu i druge društvene potrebe. Ona dopunjuje ostalu arhivsku građu, a ponekad po broju informacija premašuje dokumenta napisana na više strana.

Arhiv je zajedno sa ostalom arhivskom građom preuzimao i fotodokumenta nastala aktivnošću organa, ustanova, društveno-političkih i drugih organizacija, društava i udruženja. Manji broj fotografija Arhiv je dobio na poklon od nekoliko lica. U Arhivu Jugoslavije nalazi se Zbirka fotografija, podeljena na Opštu zbirku koju čini 25 zbirki sa 48.029 fotografija koje su izdvojene tokom sređivanja i obrade fondova, i Zbirku poklona i otkupa fotografija koju čini 5 zbirki od 501 fotografije koje su poklonili pojedinci. Najbrojnije i sadržajno najznačajnije su zbirke Dvora Kraljevine Jugoslavije, NIRO Komunist, Saveza sindikata Jugoslavije, Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, ali se veoma dragocene fotografije nalaze i u zbirci Centralnog presbiroa, Savezne komisije za verska pitanja, Jovana P. Živkovića, Jovana Jovanovića Pižona, Ljubomira Marića, Milana Stojadinovića, Jovana P. Živkovića i u drugim zbirkama.

Izložba: April, 2008, Iz zbirke fotografija

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS