Arhiv Jugoslavije i Istraživačka stanica Petnica – nastavak plodne saradnje
Arhiv Jugoslavije, osim što obavlja svoje osnovne dužnosti vezane za prikupljanje, zaštitu i davanje na korišćenje arhivske građe, nastoji da dâ svoj doprinos i na polju obrazovanja i vaspitanja mladih naraštaja. Tako, Arhiv već više od decenije sarađuje sa Istraživačkom stanicom Petnica, odnosno njenim Seminarom za istoriju. Stručna lica Arhiva Jugoslavije su do sada održala u Petnici više predavanja i radionica vezanih za različite arhivističke i istoriografske teme, na obostrano zadovoljstvo.
Ovog puta je, između 22. i 26. marta 2018. u Istraživačkoj stanici boravio arhivski savetnik Ivan Hofman, koji je sa kolegama iz Seminara za istoriju pripremio radionicu sa arhivskom građom fonda Savezna komisija za kulturne veze sa inostranstvom (AJ-559). Polaznici Seminara, odabrani učenici različitih srednjih škola iz Srbije i regiona,  imali su zadatak da na osnovu dokumenata prouče kulturno-prosvetnu saradnju Jugoslavije sa inostranstvom u periodu 1951–1971 i da na kraju iznesu sopstvene zaključke. U tome im je pomogao arhivski savetnik Ivan Hofman, koji je održao seriju uvodnih predavanja o kulturnim politikama Jugoslavije 1918–1991, bio na usluzi polaznicima prilikom rada sa građom  i, na kraju, pratio i ocenio sva polaznička izlaganja.
Rezultati radionice su u potpunosti ispunili očekivanja organizatora i, uvereni smo, dali su podsticaj za nastavak saradnje između Arhiva Jugoslavije i Istraživačke stanice Petnica.
Verujemo da iskustva stečena u saradnji između Arhiva Jugoslavije i Istraživačke stanice Petnica predstavljaju dobru polaznu osnovu za uspostavljanje saradnje sa srodnim obrazovno-vaspitnim institucijama u Srbiji, ali i šire.

Data/Images/petnica_26_03_2018_1m.jpg

Data/Images/petnica_26_03_2018_2m.jpg

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS