Архив, часопис Архива Југославије (Година II, бр. 2)

Нови број Архив-а, часописа Архива Југославије (Година II, бр. 2), настоји да својим прилозима пружи допринос развоју архивистичке струке и стручне комуникације у овој области, која је била доста ослабљена након нестанка претходне Југославије. У прилозима страних аутора, као и у свим другим прилозима, очитује се напор и жеља да се прати све значајније до чега је дошла архивистичка струка, од стандардизације обраде архивских фондова, израде информативних средстава до веома значајне информатичке делатности. С обзиром на то да је ипак реч о часопису једне посебне институције - архиву југословенске државе, и у овом броју следи се концепција по којој је потребно стручну и другу јавност информисати о стручној обради архивских докумената те државе и о примени нових сазнања у раду.

 

Историјска наука се преко часописа детаљно информише и о новообрађеним архивским фондовима у Архиву Југославије и могућностима њиховог коришћења, о историјским белешкама за поједине фондове који дају детаљне информације о ствараоцима архивске грађе - појединим државним органима, њиховом историјату, надлежностима и укупној делатности, а прилози који се односе на поједине групе докумената наговештавају значај појединих историјских тема о којима постоје документа у Архиву Југославије.

Датум измене стране: 19.11.2021.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |