Контакт

Архив Југославије
Васе Пелагића 33,
11000 Београд, Србија
Поштански фах: 65

Телефони

+381 11

(централа)

3690 252

3690 253

3690 261

3690 262

локали

Захтеви

Писарница

Читаоница

127

107

119

Факс +381 11 3066 636

Е-пошта: arhivyu@arhivyu.rs

Пишите нам

Радно време

Радно време Архива Југославије је од 7:30 до 15:30 часова, сваког радног дана, осим у дане државних празника. У наведеном времену могу се успоставити контакти са свим службама у Архиву.

Читаоница Архива отворена је за истраживаче од 9:00 до 18:00 часова.

Библиотека Архива ради од 7:30 до 15:30 часова, а пауза је од 10:30 до 11:00 часова.

Архивска грађа и библиотечки фонд користи се у читаоници. Требовање архивске грађе за наредни дан треба попунити до 13 часова.

Датум измене стране: 24.10.2019.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |