Прописи

 • Закон о културним добрима PDF
  („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 - др. закон, 52/11 - др. закон, 99/11 - др. закон, 6/20 - др. закон)
 • Закон о архивској грађи и архивској делатности PDF
  („Сл. гласник РС“, бр. 6/20)
 • Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању PDF
  („Сл. гласник РС“, бр. 94/17)
 • Уредба о канцеларијском пословању савезних органа управе и савезних организација PDF
  („Сл. лист СФРЈ“, бр. 34/89, 81/89 - исправка) престао период примене (неважећи пропис)
 • Упутство о организацији и начину канцеларијског пословања савезних органа управе и савезних организација PDF
  („Сл. лист СФРЈ“, бр. 84/89) - престао период примене (неважећи пропис)
 • Уредба о листи категорија регистратурског материјала и о одабирању и примопредаји архивске грађе Савезне Републике Југославије PDF
  („Службени лист СРЈ“ бр. 49/99)
 • Стручно-техничко упутство за примену уредбе о листи категорија регистратурског материјала и о одабирању и примопредаји архивске грађе Савезне Републике Југославије PDF
 • Упутство о печатима и штамбиљима органа управе Савета министара PDF
  („Сл. лист СЦГ“, бр. 20/03)
 • Упутство за сређивање и обраду архивских фондова и израду информативних средстава у Архиву Југославије PDF
 • Правилник о преузимању, смештају, чувању, заштити и коришћењу архивске грађе у Ахиву Југославије и о професионалној одговорности радника архива у односу на архивску грађу PDF

Датум измене стране: 22.12.2021.

2024. Архив Југославије

 • |
 • |
 • |
 • |