Фондови из периода након 1945.

Иако је архивска грађа из периода после 1945. године обимна, укупно 643 фондова, сачуваност грађе појединих фондова, нарочито до 1953. године, није задовољавајућа. Као илустрација реченог може послужити пример фонда АЈ-50 Председништво владе ФНРЈ, у коме, поред осталог, недостају записници и материјали са седница владе.

С друге стране, фонд АЈ-507 Савез комуниста Југославије веома је добро сачуван за поменути период и представља значајну допуну, а често и основни извор за изучавање догађаја из југословенске историје после 1945. године.

Током НАТО бомбардовања, у ноћи 2/3. априла 1999, уништена је архивска грађа 5 фондова који су били дислоцирани у згради Савезног министарства унутрашњих послова (4 комплетно, а један делимично).

Стање фондова из овог периода у Архиву није задовољавајуће јер велики број фондова није архивистички обрађен, односно нису урађени инвентари. Ипак, истраживачима је омогућено њихово коришћење, јер за највећи број фондова постоје привремени сумарни пописи.

Број
фонда
Назив
фонда
Информативно
средство
Количина
(Метара)
Период
грађе
1 НОВИНАРСКА И ДИПЛОМАТСКА ВИСОКА ШКОЛА инвентар 4,70 1948. - 1953.
2 САВЕТ ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 1,70 1950. - 1953.
3 МИНИСТАРСТВО ЗА КОНСТИТУАНТУ инвентар PDF 0,80 1945. - 1946.
4 САВЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 76,00 1944. - 1953.
5 ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БР.2 попис 22,00 1927. - 1952.
6 САВЕТ ЗА МАШИНОГРАДЊУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 16,70 1947. - 1952.
7 ПУТНИК - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ ПУТНИКА И ТУРИСТА попис 1,05 1946. - 1952.
8 КОМИТЕТ ЗА РАДИОДИФУЗНУ СЛУЖБУ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 10,60 1939. - 1954.
9 МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 127,50 1918. - 1953.
10 МИНИСТАРСТВО ЛАКЕ ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 10,50 1945. - 1950.
11 МИНИСТАРСТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 25,00 1947. - 1951.
12 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ВЛАДЕ ФНРЈ попис 145,50 1944. - 1953.
13 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА ВЛАДЕ ФНРЈ попис 63,30 1944. - 1951.
15 ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ инвентар PDF 16,30 1942. - 1957.
16 МИНИСТАРСТВО ТЕШКЕ ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 19,00 1945. - 1950.
17 МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 24,00 1944. - 1948.
18 ИНДУСТРИЈСКО НАБАВНО-ПРОДАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ МИНИСТАРСТВА ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 2,75 1947. - 1948.
19 КОМИСИЈА ДРЖАВНЕ КОНТРОЛЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 32,50 1946. - 1951.
20 ИНДУСТРИЈСКА КЊИГА – ИЗДАВАЧКО - ШТАМПАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ попис 1,30 1946. - 1952.
21 ДИРЕКЦИЈА ЗА АЗБЕСТ КОМИТЕТА ЗА НЕМЕТАЛЕ нема 0,70 1948. - 1951.
22 МИНИСТАРСТВО ФЕДЕРАЛНИХ ЈЕДИНИЦА ДФЈ инвентар PDF 0,65 1945. - 1946.
23 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА МЕТАЛУЈРГИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 1,90 1949. - 1952.
24 МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 4,50 1944. - 1951.
25 МИНИСТАРСТВО РАДА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 22,8 1946. - 1951.
26 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ попис 14,50 1952. - 1956.
30 ДРЖАВНИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕa попис 27,40 1945. - 1950.
31 КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТУ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА инвентар PDF 11,50 1944. - 1951.
32 САВЕЗНА САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА попис 14,80 1949. - 1950.
33 КОМИТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ инвентар PDF 12,00 1946. - 1951.
34 ДИРЕКЦИЈА ОРТОПЕДСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА попис 1,60 1948. - 1951.
35 ГЛАВНА ИНВАЛИДСКА УПРАВА инвентар PDF 0,80 1945 - 1950
36 САВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ инвентар PDF 9,00 1948. - 1953.
40 ПРИВРЕДНИ САВЕТ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 23,10 1944. - 1953.
41 САВЕЗНА ПЛАНСКА КОМИСИЈА инвентар PDF 70,30 1943. - 1951.
42 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА АБРАЗИВА "БРУС" попис 5,20 1959. - 1989.
43 ЈУГОСЛОВЕНСКО-СОВЈЕТСКО ДУНАВСКО ПАРОБРОДАРСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЈУСПАД" попис 5,40 1947. - 1952.
44 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА НАФТУ И ПЛИН МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 4,90 1947. - 1950.
45 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И СТАНДАРНИХ ДЕЛОВА - ЈУГОАУТО попис 1,75 1947. - 1954
46 ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА - БЕОГРАД попис 8,00 1949. - 1952.
47 ВИШИ ФИНАНСИЈСКИ ТЕЧАЈ попис 1,20 1947. - 1951.
48 ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА попис 1,80 1948. - 1952.
49 МИНИСТАРСТВО ПРАВОСУЂА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 12,00 1943. - 1953.
50 ПРЕДСЕДНИШТВО ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 33,80 1942. - 1953
52 УПРАВА ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ ФНРЈ инвентар PDF 1,00 1953. - 1956.
53 ВРХОВНА ИНВАЛИДСКА КОМИСИЈА попис 89,70 1946. - 1958.
54 РЕПАРАЦИОНА КОМИСИЈА ПРИ ВЛАДИ ФНРЈ инвентар PDF 97,00 1945. - 1954.
55 САВЕТ АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ СФРЈ инвентар PDF 9,00 1948. - 1960.
56 ГЕНРАЛНИ КОМЕСАРИЈАТ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СЕКЦИЈЕ ОПШТЕ МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ У БРИСЕЛУ попис 3,10 1956. - 1958.
57 ГЕНЕРАЛНИ КОМЕСАРИЈАТ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ РАДА У ТОРИНУ попис 1,00 1959. - 1962.
58 ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ инвентар PDF 0,40 1947. - 1958.
59 САВЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ЕКСТРАКТИВНУ ИНДУСТРИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 3,20 1946. - 1951.
60 КОМИТЕТ ЗА ЛОКАЛНУ ПРИВРЕДУ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 0,75 1949. - 1951.
61 ДРЖАВНО ОМЛАДИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "АУТОПУТ" инвентар PDF 25,60 1947. - 1952.
89 ЗАВОД ЗА ВАНРЕДНЕ НАБАВКЕ - ЗАНАБ попис 52,00 1945. - 1951.
97 КОМИСИЈА ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ инвентар PDF 5,30 1945. - 1948.
98 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ФНРЈ попис 11,40 1947. - 1950.
106 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦРНУ МЕТАЛУРГИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 17,90 1946. - 1951.
107 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МАШИНОГРАДЊУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 1,30 1949. - 1952.
108 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ МОТОРА инвентар PDF 4,74 1929. - 1952.
109 САВЕТ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКУ ИНДУСТРИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 1,70 1950. - 1951.
110 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА попис 100,00 1943. - 1948.
111 САВЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА попис 57,50 1947. - 1984.
112 НОВИНСКА АГЕНЦИЈА "ТАНЈУГ" попис 469,00 1944. - 2015.
114 САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 128,00 1945. - 1990.
117 САВЕЗ СИНДИКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар попис PDF 482,00 1944. -
118 СИНДИКАТ РАДНИКА ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 27,00 1945. - 1962.
119 СИНДИКАТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ, ПРЕХРАМБЕНИХ И ДУВАНСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 5,57 1945. - 1963.
120 СИНДИКАТ РАДНИКА ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ попис 12,90 1945. - 1962.
121 СИНДИКАТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДНИКА попис 3,72 1946. - 1968.
122 СИНДИКАТ РАДНИКА УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 10,15 1945. - 1963.
123 СИНДИКАТ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 14,65 1945. - 1965.
126 ДИРЕКЦИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ У СОЛУНУ инвентар PDF 2,90 1945. - 1976.
127 КОМИСИЈА ЗА ВАНРЕДНИ УВОЗ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 0,80 1950. - 1952.
128 САВЕЗНА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА инвентар PDF 11,00 1947. - 1955.
129 ГЛАВНА УПРАВА ЗА ПЛАН инвентар PDF 1,90 1950. - 1953.
130 САВЕЗНО ИЗВРШНО ВЕЋЕ инвентар , попис PDF 970,30 1953. - 1992.
131 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА УГАЉ МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 1,60 1947. - 1950.
132 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА РУДНИКА И ТОПИОНИЦА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ попис 1,90 1945. - 19a50.
133 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ ВАТРОСТАЛНОГ МАТЕРИЈАЛА инвентар PDF 2,10 1947. - 1951.
134 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈЕ инвентар PDF 1,00 1946. - 1950.
136 МИНИСТАРСТВО ЗА НОВООСЛОБОЂЕНЕ КРАЈЕВЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 0,20 1948. - 1951.
139 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ НАФТЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 6,80 1949. - 1951.
140 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ МЕТАЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ инвентар PDF 0,80 1947. - 1950.
141 АНТИФАШИСТИЧКИ ФРОНТ ЖЕНА ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 4,50 1945. - 1953.
142 СОЦИЈАЛИСТИЧКИ САВЕЗ РАДНОГ НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ - ССРНЈ инвентар , попис PDF 280,00 1945. - 1990.
144 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКА ПИТАЊА попис 21,60 1945. - 1971.
145 САВЕЗ СТУДЕНАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 13,80 1951. - 1977.
146 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ инвентар PDF 0,20 1947. - 1950.
147 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ФИЛМОВА инвентар PDF 7,30 1944. - 1971.
160 САВЕЗНА НАРОДНА СКУПШТИНА попис 766,3 1943. - 2006.
161 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНИХ НАБАВКИ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 2,00 1949. - 1950.
162 МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА ВЛАДЕ ФНРЈ попис 41,30 1945. - 1952.
163 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И СНАБДЕВАЊА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 17,60 1944. - 1950.
164 МИНИСТАРСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 2,20 1948. - 1951.
165 ЗАКОНОДАВНИ САВЕТ ВЛАДЕ ДФЈ попис 0,10 1945. - 1946.
166 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО ВЛАДЕ ФНРЈ попис 8,40 1950. - 1953.
167 САВЕТ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 4,20 1950. - 1953.
168 ПРОСВЕТНИ САВЕТ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,30 1958. - 1963.
169 САВЕЗНИ САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАУЧНИХ ДЕЛАТНОСТИ попис 94,40 1957. - 1971.
170 САВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ попис PDF 10,00 1950. - 1953.
171 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ЛИКВИДАЦИЈОМ УКИНУТИХ УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА попис 295,80 1946. - 1957.
172 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ И БУЏЕТ попис 28,70 1953. - 1956.
173 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ попис 107,20 1956. - 1992.
174 СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ ФНРЈ ЗА ПЕРСОНАЛНУ СЛУЖБУ попис 23,00 1948. - 1952.
175 КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ СИВ-а попис 80,00 1950. - 1968.
176 САВЕЗНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ попис 80,50 1945. - 1971.
177 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА НАУКЛЕАРНУ ЕНЕРГИЈУ инвентар PDF 47,00 1955. - 1971.
178 АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА СИВ-а попис 62,00 1946. - 1970.
179 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ЖРТАВА РАТА попис, књиге 312,80 1964
180 КОМИТЕТ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 1,80 1946. - 1951.
181 КОМИТЕТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ВЛАДЕ ФНРЈ нема 0,60 1948. - 1951.
182 КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 16,50 1946. - 1950.
183 АМЕРИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ПОМОЋ ЈУГОСЛАВИЈИ 2,70 1944. - 1948.
184 САВЕЗНА ГЕОДЕТСКА УПРАВА попис 48,50 1945. - 1975.
185 САВЕЗНА УПРАВА ИНДУСТРИЈЕ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ попис 5,90 1947. - 1950.
186 САВЕЗНА УПРАВА ЗА УТЕНЗИЛИЈЕ попис 0,40 1946. - 1950.
187 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНУ ИЗГРАДЊУ инвентар PDF 1,20 1952. - 1955.
188 ГЛАВНА УПРАВА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА попис 2,40 1945. - 1951.
189 УПРАВА ВОДНИХ ПУТЕВА попис 1,20 1947. - 1951.
190 ЂЕРДАПСКА РЕЧНА УПРАВА ТЕКИЈА - КЛАДОВО попис 16,20 1889. - 1976.
191 ГЛАВНА УПРАВА ЖЕЛЕЗНИЦА попис 3,10 1944. - 1947.
192 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ПРИ ВЛАДИ ФНРЈ попис 1,60 1941. - 1952.
193 ДИРЕКЦИЈА ГРАЂЕЊА ЖЕЛЕЗНИЦА попис 22,00 1944. - 1953.
194 ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА - СКОПЉЕ попис 1,80 1948. - 1952.
195 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ГРАФИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 0,40 1949. - 1950.
196 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА КОЛА ЗА СПАВАЊЕ И РУЧАВАЊЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РЕСТАУРАЦИЈА попис 2,80 1948. - 1953.
197 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДИОНИЦА попис 4,00 1945. - 1951.
198 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРА попис 6,60 1947. - 1953.
200 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА БРОДОГРАДЊЕ попис 1,40 1949. - 1951.
201 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА попис 10,00 1951. - 1953.
202 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЦА ФНРЈ попис 9,50 1944. - 1961.
203 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ МИНИСТАРСТВА ЛАКЕ ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 1,40 1946. - 1950.
204 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ попис 0,84 1945. - 1950.
205 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА ВЛАДЕ ФНРЈ нема 0,25 1948. - 1950.
206 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ЦЕНЕ попис 176,00 1945. - 1992.
207 САВЕЗНИ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД попис, картотека 223,00 1949. - 1990.
208 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ попис 1952. - 1971.
209 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ нема 0,12 1952. - 1963.
211 ТРГОВИНСКО ИЗАСЛАНСТВО ФНРЈ У ВАШИНГТОНУ нема 7,70 1944. - 1951.
212 САВЕЗНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 35,50 1946. - 2003.
213 ВРХОВНИ ПРИВРЕДНИ СУД инвентар PDF 24,50 1954. - 1974.
214 ВРХОВНИ СУД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗАГРЕБ нема 5,20 1945. - 1950.
215 САВЕЗНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО инвентар PDF 33,50 1945. - 1992.
216 ВИША ШКОЛА ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ попис 1,40 1946. - 1954.
217 САВЕЗНА ШКОЛА ЗА РУКОВОДИОЦЕ ПИОНИРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА нема 0,13 1949. - 1950.
218 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ попис 12,00 1944. - 1972
219 ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА ЖЕЛЕЗНИЧАРА попис 1,65 1948. - 1954.
220 ДРЖАВНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА попис 213,00 1927. - 1958.
221 НАРОДНА БАНКА ФНРЈ - ОДЕЉЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА нема 4,60 1952. - 1954.
222 САВЕЗНА ПРИВРЕДНА КОМОРА попис 91,00 1962. - 1989.
223 САВЕЗНА СПОЉНОТРГОВИНСКА КОМОРА попис 64,10 1952. - 1962.
224 САВЕЗНА ИНДУСТРИЈСКА КОМОРА попис 20,70 1954. - 1962.
225 САВЕЗНА ГРАЂЕВИНСКА КОМОРА попис 11,40 1954. - 1962.
226 САВЕЗНА САОБРАЋАЈНА КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,80 1955. - 1960.
227 САВЕЗ ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 13,20 1954. - 1962.
228 САВЕЗ УГОСТИТЕЉСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,20 1954. - 1962.
229 САВЕЗ ТРГОВИНСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 19,75 1955. - 1962.
230 САВЕЗ ЗАНАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,15 1956. - 1962.
231 УДРУЖЕЊЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,20 1956. - 1961.
232 УДРУЖЕЊЕ РАДНИКА ИНДУСТРИЈЕ ВАТРОСТАЛНОГ МАТЕРИЈАЛА попис 1,60 1956. - 1959.
233 УДРУЖЕЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,60 1954. - 1961.
234 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ СТАКЛА И КЕРАМИКЕ попис 1,30 1954. - 1959.
235 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА попис 1,00 1958. - 1960.
236 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,70 1959. - 1960.
237 УДРУЖЕЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,00 1955. - 1962.
238 УДРУЖЕЊЕ МОНТАЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 3,50 1954. - 1961.
239 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,40 1955. - 1962.
240 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДНИКА НЕМЕТАЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,20 1955. - 1961.
241 УДРУЖЕЊЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА попис 1,70 1957. - 1961.
242 УДРУЖЕЊЕ РЕЧНОГ САОБРАЋАЈА попис 0,40 1956. - 1962.
243 УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ШИНСКИХ ВОЗИЛА попис 1,00 1955. - 1958
244 УДРУЖЕЊЕ РУДНИКА УГЉА попис 1,00 1957. - 1960.
245 УДРУЖЕЊЕ МАШИНОГРАДЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,20 1955. - 1960.
246 УДРУЖЕЊЕ РУДНИКА И ТОПИОНИЦА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА попис 0,90 1957. - 1959.
247 УДРУЖЕЊЕ МЛИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 0,80 1954. - 1958
248 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ КОЖЕ И ГУМЕ попис 0,40 1957. - 1959.
249 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ ЧОКОЛАДЕ попис 0,30 1955. - 1962.
250 УДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА РЕЧНОГ САОБРАЋАЈА попис 0,06 1958
251 УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГЕОЛОШКО-ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ попис 1,10 1955. - 1960.
252 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ БРАШНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,40 1957. - 1961.
253 УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА МОТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА попис 2,35 1955. - 1962.
254 УДРУЖЕЊЕ ФИЛМСКИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,70 1954. - 1962.
255 УДРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 14,10 1955. - 1962.
256 УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА попис 0,30 1956. - 1958.
257 УДРУЖЕЊЕ МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 0,80 1956. - 1962.
258 УДРУЖЕЊЕ БРОДОГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 9,80 1956. - 1962.
259 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДНИКА НЕМЕТАЛА попис 2,10 1955. - 1961.
260 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА попис 1,40 1958. - 1961.
261 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ТЕХНИКЕ ХЛАЂЕЊА попис 0,50 1958. - 1961.
262 СТРУЧНО УДРЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЕКОНОМСКУ ПРОПАГАНДУ И ПУБЛИЦИТЕТ попис 0,60 1957. - 1961.
263 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ШУМАРСКО-ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА попис 0,83 1958. - 1961.
264 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ МЛЕКАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА попис 0,20 1959. - 1961.
265 САВЕТ УДРУЖЕЊА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА попис 0,70 1956. - 1958.
266 САВЕТ ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА попис 1,20 1959. - 1962.
267 САВЕТ МАШИНОГРАДЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,92 1961. - 1962.
268 САВЕТ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 9,90 1954. - 1962.
269 САВЕТ ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 2,08 1956. - 1962.
270 САВЕТ ВИСОКОГРАДЊЕ САВЕЗНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ КОМОРЕ попис 0,60 1961. - 1962.
271 САВЕТ ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,72 1959. - 1962.
272 САВЕТ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 1,50 1955. - 1962.
273 САВЕТ ИНДУСТРИЈЕ ПАПИРА попис 0,45 1958. - 1962.
274 САВЕТ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА попис 4,10 1954. - 1962.
275 САВЕТ РУДНИКА УГЉА попис 0,50 1961. - 1962.
276 САВЕТ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 1,00 1960. - 1962.
277 САВЕТ КОЖАРСКО-ГУМАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 1,00 1958. - 1962.
278 САВЕТ ЗА ПРИСТАНИШТА И СКЛАДИШТА инвентар 1,70 1958. - 1962.
279 САВЕТ ЗА РЕЧНО БРОДАРСТВО попис 0,20 1962
280 САВЕТ БРОДОГРАДЊЕ попис 1,40 1959. - 1962.
281 САВЕТ НИСКОГРАДЊЕ САВЕЗНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ КОМОРЕ попис 0,84 1960. - 1962.
282 САВЕТ ГРАФИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 1,10 1955. - 1962.
283 САВЕТ ОБОЈЕНЕ МЕТАЛУРГИЈЕ попис 1,60 1956. - 1962.
284 САВЕТ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА попис 0,40 1960. - 1962.
285 САВЕТ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ попис 1,50 1961. - 1962.
286 УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА БАКРА попис 7,40 1964. - 1997.
287 ХЕМОМЕТАЛ - ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ попис 4,70 1963. - 1982.
288 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ДРВНИХ ПЛОЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,80 1964. - 1979.
289 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПРИСТАНИШТА И СКЛАДИШТА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ попис 1,70 1948. - 1950.
290 ЈУГОСЛОВЕНСКО-СОВЈЕТСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО - ЈУСТА попис 1,75 1947. - 1949.
291 ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО - АГЕНЦИЈА У ЂУРЂЕВУ попис 1,30 1926. - 1948.
292 ИЗДАВАЧКО-ШТАМПАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ САВЕТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ЕКСТРАКТИВНУ ИНДУСТРИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ нема 2,00 1950. - 1953.
293 БИРО ЗА МЕЂУНАРОДНУ РАЗМЕНУ ОМЛАДИНЕ И СТУДЕНАТА нема 0,30 1953. - 1958.
294 ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БР.3 нема 1,40 1937. - 1949.
295 ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БР.11 ЗАГРЕБ попис 2,85 1947. - 1952.
296 САВЕЗНИ ОДБОР САВЕЗА РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ СТАРЕШИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,70 1952. - 1961.
297 САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА - САВЕЗНИ ОДБОР попис 65,00 1945. - 2003.
298 ЦЕНТРАЛНИ ОДБОР САВЕЗА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 10,00 1944. - 1962.
299 ГЛАВНИ ШТАБ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИХ БРИГАДА НА ИЗГРАДЊИ АУТО - ПУТА "БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО" попис 8,10 1958. - 1963.
300 ГЛАВНИ ШТАБ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИХ БРИГАДА "ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА" попис 2,65 1964
301 ГЛАВНИ ЗАДРУЖНИ САВЕЗ попис 6,00 1902. - 1960.
302 СПОРТСКО-РИБОЛОВНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,40 1952. - 1968.
309 СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ попис 37,00 1986. - 2006.
313 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 1,20 1944. - 1946.
314 КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 2,80 1946. - 1948.
315 КОМИТЕТ ЗА ШКОЛЕ И НАУКУ ПРИ ВЛАДИ ФНРЈ инвентар PDF 8,00 1945. - 1948.
316 МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И КУЛТУРУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 107,00 1945.-1950.
317 САВЕТ ЗА НАУКУ И КУЛТУРУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 10,45 1945. - 1953.
318 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ инвентар PDF 31,60 1954. - 1967.
319 САВЕЗНИ САВЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ инвентар PDF 10,00 1967. - 1971.
320 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА НАУКУ И КУЛТУРУ инвентар PDF 6,50 1971. - 1978.
321 КОМИТЕТ ЗА ФИСКУЛТУРУ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 6,50 1946. - 1950.
322 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ попис 15,30 1957. - 1971.
324 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСВЕТУ И КУЛТУРУ попис 5,00 1992-1994.
325 КОМИТЕТ ЗА ЗАДРУГАРСТВО нема 0,50 1948
326 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ - УРЕД ЗА ЗАШТИТУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИМОВИНЕ У ИНОСТРАНСТВУ попис 330,00 1940. - 2002.
327 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ СТАКЛА попис 1,55 1946. - 1953.
328 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ ЦЕМЕНТА нема 4,30 1947. - 1950.
329 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ ДУВАНА попис 3,20 1947. - 1950.
330 ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПРИ САВЕЗНОМ ЗАВОДУ ЗА ПРИВРЕДНО ПЛАНИРЕАЊЕ попис 19,20 1952. - 1956.
331 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА РЕЧНОГ САОБРАЋАЈА попис 12,70 1944. - 1953.
332 КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ попис 19,00 1951. - 1965.
333 ГЛАВНА АРБИТРАЖА инвентар PDF 4,70 1946. - 1954.
345 САВЕТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 1,00 1962
346 УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ БРАШНА попис 3,50 1955. - 1961.
347 САВЕТ ИНДУСТРИЈЕ МОТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА попис 1,80 1958. - 1962.
348 САВЕТ ИНДУСТРИЈЕ И РУДНИКА НЕМЕТАЛА попис 3,50 1959. - 1962.
349 САВЕТ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ попис 1,10 1961. - 1962.
350 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ГРАДСКИХ И САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДУЗЕЋА попис 1,10 1956. - 1961.
351 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА попис 0,10 1960
352 САВЕТ ФЕДЕРАЦИЈЕ попис 15,00 1967. - 1990.
353 ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БР.9 нема 2,20 1946. - 1953.
354 САВЕЗ ЖЕНСКИХ ДРУШТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,20 1954. - 1961.
355 КАЈАКАШКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 7,20 1971. – 2006.
356 ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ И КОНКРЕТИЗАЦИЈУ ПРОБЛЕМАТИКЕ нема 0,35 . -
357 КОМИТЕТ ЗА НЕМЕТАЛЕ ВЛАДЕ ФНРЈ нема 0,02 1950
358 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ попис 1718,00 1945. – 2006.
359 ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БР.14 попис 1,10 1948. - 1953.
360 УПРАВА ОМЛАДИНСКЕ ПРУГЕ БРЧКО-БАНОВИЋИ попис 2,60 1945. - 1949.
361 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ АЛУМИНИЈУМА И БАКРА попис 0,12 1948. - 1950.
362 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА попис 0,12 1949. - 1951.
363 САВЕЗНА УПРАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ попис 0,60 1948. - 1951.
364 РАДИО БЕОГРАД попис 2,40 1947. - 1954.
400 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ОРКЕСТАРСКИХ УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,00 1953. - 1990.
401 САВЕЗНИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА попис 19,50 1975. - 1991.
402 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА ОЛОВА, ЦИНКА И АНТИМОНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 11,80 1963. - 1990.
403 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА "ИНТЕП" попис 9,00 1965. - 1991.
404 ПОСЛОВНИЦА ПРЕДУЗЕЋА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА И ХЛАДЊАЧА попис 0,10 1956
405 САВЕТ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈУ ПКЈ попис 4,50 1951. - 1971.
407 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ФОРУМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ПРАВНУ СИГУРНОСТ ГРАЂАНА попис 5,00 1986. - 1990.
408 ТИТОВ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ МЛАДИХ РАДНИКА И РАДНИЧКЕ ДЕЦЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,50 1973. - 1991.
409 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА "SAGE EXPORT" попис 4,00 1959. - 1991.
417 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРЖИШТЕ И ОПШТЕПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ попис 52,50 1978. - 1988.
426 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА "TRIKO UNION" попис 8,00 1969. - 1990.
442 УДРУЖЕЊЕ РЕПРОДУКТИВНЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,20 1953. - 1962.
451 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ попис 10,00 1973. - 2000.
452 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ попис 3,50 1992. - 1998.
453 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ попис 5,20 1998. - 2003.
454 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ТРЖИШТЕ РАДА И МИГРАЦИЈЕ попис 2,90 1992. - 2002.
455 АВИО-СЕРВИС САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 11,50 1985. - 2006.
456 НИРО "МЛАДОСТ" попис 28,00 1956. - 1990.
457 УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 79,00 1963. - 1992.
458 САВЕЗНО ВЕЋЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ попис 13,70 1978. - 1989.
459 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ДРУШТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ попис 136,00 1945. - 1992.
460 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ попис 78,00 1945. - 2006.
461 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ СИВ-а попис 82,40 1948. - 1990.
462 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ПРОИЗВОЂАЧА БИЉНИХ УЉА И МАСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,80 1959. - 1989.
463 САВЕЗ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 8,00 1954. - 1990.
464 САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,60 1956. - 1989.
465 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНУ И ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ попис 533,00 1953. - 1991.
467 САВЕЗНИ БИРО ЗА ПОСЛОВЕ ЗАПОШЉАВАЊА попис 125,00 1965. - 1991.
468 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ попис 173,00 1921. - 2005.
469 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ДРАМСКИХ УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,00 1951. - 1990.
470 ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗРАЧЕЊА попис 2,50 1964. - 1991.
471 ЈУГОСЛОВЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И КВАЛИТЕТ попис 3,50 1966. - 1990.
472 КОМИСИЈА ЗА ПРОСВЕТНУ РАЗМЕНУ ИЗМЕЂУ ЈУГОСЛАВИЈЕ И САД попис 23,00 1964. - 1992.
473 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,00 1954. - 1992.
474 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЛИВАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,20 1961. - 1986.
475 САВЕЗ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 27,00 1950. - 1991.
476 МУЗИЧКА ОМЛАДИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 7,00 1964. - 1990.
477 МУЗЕЈ РЕВОЛУЦИЈЕ НАРОДА И НАРОДНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 22,00 1959. - 1991.
478 САВЕЗ САМОУПРАВНИХ ВОДОПРИВРЕДНИХ ИНТЕРЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,50 1980. - 1991.
479 САВЕЗ ГРАЂЕВИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 8,50 1952. - 1991.
480 ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ПЛОВИДБУ попис 0,10 1954. - 1989.
481 ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ВОДА попис 3,50 1966. - 1991.
482 САВЕЗ УДРУЖЕЊА "НАУКА И ДРУШТВО" ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,00 1964. - 1975.
483 САВЕЗ ВОЗАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,00 1958. - 1992.
484 НАУТИЧКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 7,50 1967. - 1991.
485 САВЕЗ РАДИО АМАТЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 12,50 1946. - 1991.
486 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,50 1983. - 1992.
487 САВЕЗ СТАМБЕНИХ ЗАДРУГА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,20 1968. - 1991.
488 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЦЕНТАР ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ САМОУПРАВЉАЊА "ЕДВАРД КАРДЕЉ" нема 43,00 1938. - 1990.
489 БРОДАРСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 3,00 1946. - 1966.
490 ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,10 1946. - 1952.
491 АУТО-МОТО САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 30,00 1948. - 1993.
492 САВЕЗ ГРАЂЕВИНАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,50 1950. - 1958.
493 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКУ КУЛТУРУ ЈУГОСЛАВИЈЕ - НАРОДНА ТЕХНИКА попис 60,00 1946. - 1991.
494 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ - ЗАВРАЈ попис 7,20 1971. - 1991.
495 СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 29,50 1953. - 1991.
496 САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 16,00 1946. - 1992.
497 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ "COBEX" попис 8,00 1960. - 1990.
498 САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 19,00 1946. - 1990.
499 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА - МОТОХОМ попис 8,00 1970. - 1990.
500 ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА МОТОРЕ И ВОЗИЛА попис 3,50 1972. - 1990.
501 САВЕЗ ДРУШТАВА ЗА ПУТЕВЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 3,90 1958. - 1991.
502 САВЕЗ ГЕОДЕТСКИХ ИНЖИЊЕРА И ГЕОМЕТАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 8,00 1952. - 1992.
503 САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,20 1954. - 1991.
504 САВЕЗ УДРУЖЕЊА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ ПРЕВОДИЛАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,50 1960. - 1991.
505 САВЕЗ ДРУШТАВА СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,40 1980. - 1992.
507 САВЕЗ КОМУНИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис, картотека 661,00 1919. - 1990.
508 САВЕЗ КОМУНИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ регеста 3,51 1919. - 1948.
509 ВИША ПАРТИЈСКА ШКОЛА "ЂУРО ЂАКОВИЋ" инвентар 2,34 1945. - 1954.
510 НИРО "КОМУНИСТ" попис 60,00 1959. - 1990.
511 КОМИТЕТ ООСК У ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ФЕДЕРАЦИЈЕ попис 64,50 1973. - 1990.
514 КОМИТЕТ ООСК У ССИП-у попис 11,00 1962. - 1991.
519 ОПШТЕСЛОВЕНСКИ КОМИТЕТ инвентар 4,30 1920. - 1949.
520 АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а попис 5,00 1955. - 1962.
521 БИРО ЗА МЕДИТЕРАНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ попис 1,00 1964. - 1968.
523 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ РОБНОГ ПРОМЕТА попис 13,50 1956. - 1962.
524 ДРУШТВО ЗА КУЛТУРНУ САРАДЊУ ЈУГОСЛАВИЈА - СССР нема 10,30 1945. - 1950.
525 ЕВИДЕНЦИЈА О НОСИОЦИМА "КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ" књиге 4,00
526 ФОНД ЗА ОБНОВУ И ИЗГРАДЊУ СКОПЉА нема 1,80 1963. - 1967
527 ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ "МОША ПИЈАДЕ" попис 3,20 1956. - 1987.
528 ГЕНЕРАЛНИ КОМЕСАРИЈАТ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ У МОНТРЕАЛУ 1967. ГОДИНЕ попис 4,70 1965. - 1968.
529 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА БРОДАРСТВА попис 0,10 1944. - 1947.
530 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ АЕРОТРАНСПОРТА нема 1,00 1947. - 1952.
531 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЛУКА И ЈАВНИХ СКЛАДИШТА попис 1,30 1947. - 1950.
532 ГЛАВНА УПРАВА ПОМОРСТВА инвентар PDF 0,30 1944. - 1946.
533 ЈУГОСЛОВЕНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ НУКЛЕАРНЕ ОПРЕМЕ попис 14,00 1963. - 1975.
534 ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА ОУН ЗА ПРОСВЕТУ, НАУКУ И КУЛТУРУ попис 5,30 1951. - 1978.
535 ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА МОР попис 3,20 1950. - 1976.
536 ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА UNICEF попис 43,00 1948. - 1979
537 ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА МЕЂУНАРОДНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА попис 12,70 1952. - 1977
538 ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА FAO попис 25,10 1952. - 1980.
539 ЈУГОСЛОВЕНСКИ НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТ СВЕТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГИЈУ попис 16,00 1951. - 1992.
540 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОМОРСКИ УРЕД - ЛОНДОН инвентар 0,20 1941. - 1947.
541 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОМОРСКИ УРЕД - ЊУЈОРК инвентар 0,30 1941. - 1956.
542 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ 17,00 1951. - 1986.
543 АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МЕДИЈА И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ попис 6,40 1999. - 2003.
544 КАБИНЕТ БОРИСА КРАЈГЕРА нема 2,20 1962. - 1966.
545 КАБИНЕТ РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА попис 0,70 1948. - 1963.
546 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА попис 5,20 1921. - 1948.
547 КОМИСИЈА ЗА ЛЕКОВЕ попис 1,50 1953. - 1957.
548 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ попис 40,50 1989. - 2003.
549 КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА ФОНДАЦИЈОМ "SUE RYDER" попис 1,00 1961. - 1977.
550 АЛБАНСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ попис 1,00 1946. - 1949.
551 МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА ФНРЈ - ГЛАВНА УПРАВА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА нема 0,10 1952. - 1953.
552 МИНИСТАРСТВО ПОМОРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар PDF 15,50 1945. - 1953.
553 ОБЈЕДИЊЕНИ ФОНД СЕКТОРА САНИТАРНОГ НАДЗОРА нема 25,00 1946. - 1973.
554 ОБЈЕДИЊЕНИ ФОНД УПРАВА ВАЗДУХОПЛОВНИХ ПРИСТАНИШТА нема 2,00 1946. - 1956.
555 ОДБОР ЗА НАГРАДУ АВНОЈ попис 10,70 1965. - 1990.
556 КОМИТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 1,35 1948. - 1950.
557 САВЕЗ ПОМОРАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,10 1945. - 1946.
558 САВЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА попис 46,00 1953. - 1984.
559 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ С ИНОСТРАНСТВОМ инвентар PDF 21,50 1946. - 1971.
560 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ попис 10,00 1959. - 1964.
561 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПЕНЗИОНИСАЊЕ ВОЈНИХ ЛИЦА нема 0,40 1955. - 1961.
562 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА ИСЕЉЕНИКА нема 4,50 1955. - 1972.
563 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРИХВАТ ИСЕЉЕНИКА нема 5,50 1963. - 1970.
564 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ нема 0,10 1958. - 1959.
565 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКЕ ПОСЛОВЕ попис 43,60 1954. - 1965.
566 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ попис 5,30 1953. - 1964.
567 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНАРСТВА попис 20,50 1953. - 1964.
568 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ПУТЕВЕ попис 7,30 1955. - 1963.
569 САВЕЗНА УПРАВА ЗА РАДИО-ВЕЗЕ попис 96,00 1959. - 1991.
570 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА попис 11,50 1953. - 1984.
571 САВЕЗНИ ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 171,70 1945. - 2001.
572 САВЕЗНИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНИХ ДЕЛАТНОСТИ попис 128,00 1959. - 1971.
573 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ДРУШТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ попис 2,00 1974. - 1978.
574 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ СА ЗАМЉАМА У РАЗВОЈУ попис 8,40 1974. - 1978.
575 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ИНДУСТРИЈУ попис 44,50 1974. - 1992.
576 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ попис 34,00 1974. - 1991.
577 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ инвентар PDF 5,70 1973. - 1978.
578 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА РАД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ инвентар PDF 7,50 1975. - 1989.
579 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ попис 12,50 1974. - 1990.
580 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ попис 8,50 1955. - 1978.
581 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО попис 72,00 1976. - 1988.
582 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ инвентар PDF 6,70 1973. - 1978.
583 САВЕЗНИ САНИТАРНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 3,40 1956. - 1967.
584 САВЕЗНИ САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 4,30 1963. - 1967.
585 САВЕЗНИ САВЕТ ЗА ПРАВОСУЂЕ попис 9,50 1967. - 1971.
586 САВЕЗНИ САВЕТ ЗА РАД инвентар PDF 6,50 1967. - 1971.
587 САВЕЗНИ САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТКУ попис PDF 23,00 1967. - 1971.
588 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ - ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 76,60 1976. - 1992.
589 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ попис 134,00 1955. - 1965.
590 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ТРГОВИНУ попис 9,50 1965. - 1967.
591 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ попис 8,00 1990. - 2002.
592 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПРИВРEДНЕ ПОСЛОВЕ попис 24,50 1956. - 1965.
593 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО попис 45,00 1956. - 1967.
594 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ попис 30,50 1954. - 1967.
595 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ САВЕЗНЕ УПРАВЕ попис 112,00 1971. - 1992.
596 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ попис 51,00 1967. - 1974.
596 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ попис 3,00 1988. - 1989.
597 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД инвентар PDF 14,00 1953. - 1967.
598 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ инвентар PDF 7,00 1969. - 1974.
599 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ попис 165,70 1953. - 1991.
600 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРЖИШТЕ И ЦЕНЕ попис 21,00 1973. - 1978.
601 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИНУ попис 4,70 1963. - 1965.
601 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИНУ попис 4,50 1989. - 1992.
602 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУЂЕ И УПРАВУ попис 6,00 1988. - 1989.
603 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ попис 23,50 1962. - 1967.
604 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ЈАВНУ УПРАВУ попис 10,00 1959. - 1972.
605 СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ инвентар PDF 2,55 1956. - 1962.
606 СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И КОМУНАЛНА ПИТАЊА попис 16,00 1958. - 1962.
607 СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а ЗА ЗАКОНОДАВНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ попис 84,00 1953. - 1976.
608 СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а ЗА ОПШТУ УПРАВУ попис 165,00 1956. - 1962.
609 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ СИВ-а попис 2,00 1953. - 1956.
610 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ инвентар PDF 1.5 1954. - 1956.
611 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САВЕЗНИ БУЏЕТ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ СИВ-а попис 80,00 1956. - 1974.
612 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ попис 0,20 1956. - 1958.
613 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ попис 0,40 1955. - 1956.
614 СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ попис 8,00 1965. - 1986.
615 СРЕДИШНИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ нема 0,10 1945. - 1946.
616 АНТИМОНОПОЛСКА КОМИСИЈА попис 0,90 1999. - 2002.
617 УПРАВА ПОМОРСТВА И РЕЧНОГ САОБРАЋАЈА попис 31,50 1953. - 1963.
618 УПРАВА ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 27,00 1947. - 1991.
619 УПРАВА ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ нема 1,50 1946. - 1950
620 УПРАВА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО попис 41,00 1945. - 1962.
621 УПРАВА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ СЛУЖБУ И МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ попис 16,50 1957. - 1968.
622 УПРАВА ЗА ИНВАЛИДСКА И БОРАЧКА ПИТАЊА попис 33,00 1958. - 1963.
623 УПРАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 13,50 1946. - 1970
624 СЛУЖБА ЗА ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ СИВ-а попис 24,00 1953. - 1992.
625 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈУ САВЕТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ЕКСТАКТИВНУ ИНДУСТРИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 1,10 1948. - 1950.
626 ЗАЈЕДНИЧКА КОМИСИЈА СИВ-а И САВЕЗНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОПИСА О РАДНИМ МЕСТИМА нема 0,20 1955. - 1957.
627 САВЕТ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ попис 19,80 1973. - 1990.
628 ЕЛЕКТРОМАШИНСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,80 1950. - 1963.
629 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,90 1983. - 1992.
630 САВЕЗ ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,20 1977. - 1991.
631 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЛИВНИЦА попис 12,00 1962. - 1991.
632 ФОТО САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,50 1946. - 1991.
633 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА АМТЕРСКОГ ФИЛМА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,50 1958. - 1989.
634 САВЕЗ ХЕМИЧАРА И ТЕХНОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,20 1953. - 1991.
635 САВЕЗ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИНЖИЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 11,00 1951. - 1990.
636 АУТО-СЕРВИС САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 12,00 1958. - 1992.
637 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВАСПИТАЊЕ И БРИГУ О ДЕЦИ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,50 1952. - 1992.
638 ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПРОИЗВОЂАЧА ИЗОЛАЦИНИХ МАТЕРИЈАЛА - ИЗМА попис 4,50 1964. - 1989.
639 САВЕЗ ЗАЈЕДНИЦА ПЕНЗИОНОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ И САВЕЗ ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА И ЗДРАВСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 80,00 1954. - 1993.
640 САВЕЗ ДРУШТАВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТOРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,10 1966. - 1990.
641 САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ТЕКСТИЛАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,00 1955. - 1989.
642 МИНИСТАРСТВО СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ДФЈ инвентар PDF 1,80 1944. - 1946.
643 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ОУР ИЗ ОБЛАСТИ НАФТНЕ ПРИВРЕДЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ "ПЕТРОЛУНИОН" попис 13,00 1963. - 1997.
644 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,50 1947. - 1992.
645 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДАНИЦА ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА ЕКСПЛОЗИВА И БАЗНИХ СИРОВИНА - РУДЕКС нема 10,00 1965. - 1989.
646 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА РАДИОДИФУЗНИХ ОУР ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ попис 37,00 1952. - 2010.
647 РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 12,50 1948. - 1969.
648 САВЕЗ ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВСТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,20 1964. - 1991.
649 САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,10 1954. - 1991.
650 САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 3,00 1957. - 1990.
651 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНОГ СВЕШТЕНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,00 1949. - 1991.
652 ЈУГОСЛОВЕНСКИ САВЕЗ ЗА УПРАВНЕ НАУКЕ И ПРАКСУ попис 0,90 1967. - 1989.
653 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗА УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,50 1953. - 1993.
654 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗА ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,30 1954. – 1991.
655 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 11,00 1946. - 1991.
656 ИНОТ - ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕНОГ РАДА ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА СКУПЉАЊЕ И ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДАКА попис 4,50 1966. - 1990.
657 ЈУГОСЛОВЕНСКА АУТОРСКА АГЕНЦИЈА Д.О.О. У ЛИКВИДАЦИЈИ попис 0,50 1991. - 1992.
658 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - ФОНД ЗА ДУВАН попис 6,00 1970. - 1990.
659 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ПРОМЕТ ДУВАНОМ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1,00
660 ЈУГОСЛОВЕНСКИ САВЕЗ ДРУШТАВА ЗА ШИРЕЊЕ НАУЧНИХ САЗНАЊА "НИКОЛА ТЕСЛА" попис 11,00 1951. - 2006.
661 САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА РУДАРСКЕ, ГЕОЛОШКЕ И МЕТАЛУРШКЕ СТРУКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 20,00 1952. - 1991.
662 РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА попис 47,00 1973. - 2015.
663 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ИНДУСТРИЈЕ ВОЋА И ПОВРЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ "ЈУГОКОНЗЕРВА" попис 2,50 1961. - 1988.
664 ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ попис 8,00 1962. - 1991.
665 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ХРАНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ "АГРОЗАЈЕДНИЦА" попис 31,00 1967. - 1989.
666 ВАТРОГАСНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 15,00 1952. - 1991.
667 САВЕЗ КЊИЖЕВНИХ ПРЕВОДИЛАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,30 1977. - 1991.
668 САВЕЗ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ЈУГОСЛАВИЈЕ - СОФК попис 70,00 1946. - 1992.
669 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ИЗДАВАЧА НОВИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 22,00 1961. - 1991.
670 СТОНО-ТЕНИСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,80 1977. - 1990.
671 МИНИСТАРСТВО НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ДФЈ инвентар PDF 1,50 1945. - 1946.
672 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ попис 64,00 1953. - 1993.
673 КОШАРКАШКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 18,00 1948. - 1991.
674 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА ШПАНСКЕ РЕПУБЛИКАНСКЕ ВОЈСКЕ попис 5,50 1946. - 1991.
675 УДРУЖЕЊЕ БАНАКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 42,00 1956. - 1990.
676 ВАТЕРПОЛО САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 17,40 1956. - 2006.
677 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИНСТИТУТ ЗА НОВИНАРСТВО попис 9,00 1960. - 1990.
678 МАЧЕВАЛАЧКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,70 1913. - 2003.
679 САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА попис 0,70 1966. - 1991.
680 САВЕЗ ЗА СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ "ПАРТИЗАН" попис 6,00 1948. - 1993.
681 САВЕЗ СИЗ-а ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ попис 1,50 1979. - 1988.
682 ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА попис 47,00 1960. - 1991.
683 ЗАЈЕДНИЦА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ПРВЕ САВЕЗНЕ ЛИГЕ попис 14,50 1966. - 2003.
684 САВЕЗ ИСТОРИЧАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,80 1958. - 1989.
685 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ КУКУРУЗА И ОСТАЛИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА "ХИБРИД" попис 6,00 1961. - 1990.
686 САВЕЗ ДРУШТАВА ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,50 1959. - 1972.
687 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ИНДУСТРИЈЕ ВРЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,50 1965. - 1989.
688 ЈУГОСЛОВЕНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ попис 2,40 1959. - 1993.
689 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПРЕГЛЕД" попис 13,60 1957. - 2012.
690 САВЕЗ ПЕДАГОШКИХ ДРУШТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,30 1949. - 1989.
691 ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПЛАСМАНА СТОКЕ И СТОЧНИХ ПРОИЗВОДА - СТОФО попис 31,00 1957. - 2007.
692 САВЕЗ ЕКОНОМИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,60 1952. - 2006.
693 БОКСЕРСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,00 1950. - 1979.
694 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА РОБНИХ КУЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,50 1962. - 1991.
695 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ИЗДАВАЧА И КЊИЖАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 40,00 1957. - 1987.
696 "ИНВАЛИДСКИ ЛИСТ" - ЛИСТ САВЕЗА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,20 1947. - 1961.
697 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" попис 0,50 1949. - 1962.
698 НИРО СУБНОР ЈУГОСЛАВИЈЕ "4. ЈУЛ" попис 10,00 1962. - 1992.
700 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУТРИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 29,00 1949. - 1991.
701 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗА КРИВИЧНО ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЈУ попис 2,50 1963. - 1991.
702 СИНДИКАТ ГРАФИЧКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 0,50 1961. - 1963
703 КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ нема 11,00 1947. - 1967.
705 ШАХОВСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 10,50 1945. - 1993.
707 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА попис 25,00 1954. - 1971.
708 СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 6,00 1982. - 1992.
709 САВЕЗНИ ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 11,00 1960. - 1991.
710 СВЕЗНИ ВАЗДУХОПЛОВНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 26,00 1977. - 2002.
711 СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ попис 11,70 1978. - 1993.
712 СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАДНИКА САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 1,60 1986. - 1990.
713 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЕ попис 38,00 1973. - 1992.
714 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ИНДУСТРИЈУ попис 3,50 1974. - 1988.
715 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО СИВ-а попис 8,50 1981. - 1990.
716 ПРЕВОДИЛАЧКА СЛУЖБА САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 4,60 1978. - 1992.
717 СЕРВИС ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 1,20 1982. - 1994.
718 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ПИТАЊА БОРАЦА И ИНВАЛИДА попис 23,00 1974. - 1989.
719 ЈУГОСЛОВЕНСКА ЛИГА ЗА МИР инвентар 11,50 1949. - 1990.
727 СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИВРЕДНИХ КРЕТАЊА попис 1,80 1970. - 1978.
728 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ попис 16,50 1992. - 2001.
729 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ попис 17,00 1971. - 1974.
731 ЦРВЕНИ КРСТ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 100,00 1891. - 2006.
732 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА" попис 3,50 1951. - 1991.
733 ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 3,00 1928. - 1992.
734 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 55,50 1920. - 2006.
735 МИНИСТАРСТВО ПОШТА попис 15,50 1944. - 1953.
736 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОШТА ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕГРАФА попис 4,00 1951. - 1953.
739 УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ДРУГЕ САВЕЗНЕ ЛИГЕ попис 1,20 1967. - 2002.
740 САВЕЗ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,00 1950. - 1984.
741 ЈУГОСЛОВЕНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ТЕОРИЈУ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА - ЈУТОМ попис 1,20 1970. - 1990.
742 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ПТТ попис 12,00 1954. - 1960.
743 ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПТТ попис 66,00 1961. - 1992.
744 ЈУГОСЛОВЕНСКА ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА "ПОЉОБАНКА" попис 94,00 1958. - 1980.
745 САВЕЗНА УПРАВА ЗА КОНТРОЛУ ЛЕТЕЊА попис 87,00 1947. - 1991.
746 ТУРИСТИЧКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 130,00 1953. - 1992.
747 ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар 7,47 1946. - 1990.
748 ИНСТИТУТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ попис 56,30 1947. - 2006.
750 ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ попис 30,00 1978. - 1985.
751 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ попис 254,00 1964. - 1997.
752 УПРАВА ЗА ЕКОНОМСКУ И ТЕХНИЧКУ ПОМОЋ попис 5,80 1951. - 1964.
761 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ АЛАТА "АЛАТ" попис 15,50 1960. - 1992.
763 МАШИНОСАВЕЗ - ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ПРОИЗВОЂАЧА АЛАТНИХ МАШИНА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА, ДРВЕТА И ПЛАСТИЧНИХ МАСА, АЛАТА И ПРИБОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 5,80 1972. - 1992.
766 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ попис 18,00 1993. - 2002.
767 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА попис 2,90 1993. - 2003.
768 САВЕЗНИ БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОРАТ попис 0,60 1996. - 2002.
769 САВЕЗНИ УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 3,60 1995. - 2003.
770 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКУ ПОЛИТИКУ попис 1,50 1997. - 2000.
771 ТРГОВИНСКО ИЗАСЛАНСТВО ФНРЈ – БЕРН попис 8,50 1945. - 1955.
773 ТРГОВИНСКО ИЗАСЛАНСТВО ФНРЈ – ЊУЈОРК попис 25,00 1946. - 1961.
774 ТРГОВИНСКО ИЗАСЛАНСТВО ФНРЈ – БРИСЕЛ попис 13,00 1947. - 1952.
775 ТРГОВИНСКО ИЗАСЛАНСТВО ФНРЈ – ШТОКХОЛМ попис 7,00 1945. - 1967.
776 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКИ ЦЕНТАР попис 6,00 1972. - 2001.
777 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО И САОБРАЋАЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ попис 31,30 1972. - 2003.
778 САВЕЗНИ ДРЖАВНИ ТУЖИЛАЦ инвентар PDF 3,20 1989. - 2003.
779 САВЕЗНА ВЛАДА – ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ попис 136,00 1992. - 2002.
780 САВЕЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО попис 12,00 1952. - 2003.
781 АЛУМИНИЈУМ – УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА БОКСИТА, ГЛИНИЦЕ И АЛУМИНИЈУМА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,20 1973. - 2004.
782 ЈУГОСЛОВЕНСКА БАНКА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ попис 248,00 1968. - 1989.
783 ИНСТИТУТ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ попис 5,50 1956. - 1996.
785 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ попис 1,00 1992. - 1994.
788 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ВЕТЕРИНАРСТВО попис 0,40 1995. - 1996.
789 САВЕЗНИ УСТАВНИ СУД попис 28,00 1964. - 2002.
793 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО попис 28,00 1986. - 2002.
794 САВЕЗ МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,00 1953. - 1993.
795 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КАБЛОВСКЕ ИНДУСТРИЈЕ "ЈУКИ" попис 0,30 1974. - 2005.
796 САВЕЗ ФАРМАЦЕУТСКИХ ДРУШТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,00 1967. - 1993.
799 ЏУДО САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 11,00 1974. - 2004.
800 АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,50 1962. - 2006.
801 САВЕТ МИНИСТАРА – ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ попис 29,00 2003. - 2006.
802 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЕРЕ попис 1,80 2001. - 2003.
803 ПРЕДСЕДНИШТВО СФРЈ попис 160,00 1971. - 1992.
804 СЛУЖБА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ ПРЕДСЕДНИШТВА СФРЈ попис 50,00 1946. - 1992.
805 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРЕДСЕДНИКА СРЈ попис 19,00 1992. - 2003.
806 ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ - КАБИНЕТ нема 9,00 2003. - 2006
807 СУД СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ попис 7,00 2003. - 2006.
808 СЛУЖБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ПОЛОЖАЈ ОРГАНА УПРАВЕ САВЕТА МИНИСТАРА попис 2,00 2003. - 2006.
809 СЛУЖБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО попис 8,00 2003. - 2006.
810 САВЕЗ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 5,20 1970. - 2005.
812 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАЗВОЈ попис 30,00 1973. - 1992.
813 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАЗВОЈ И НАУКУ попис 66,00 1992. - 2003.
814 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ попис 3,20 1992. - 2003.
815 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ попис 3,60 1992. - 2000.
816 КОМИСИЈА СИВ-а ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА попис 13,00 1955. - 2003.
817 САВЕЗ СЛЕПИХ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 26,00 1946. - 2006.
818 СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ попис 1,00 2004. - 2006.
819 ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 0,40 1948. - 1950.
825 ТРЕЗОР ФЕДЕРАЦИЈЕ попис 3,00 1992. - 1994.
826 КОМИСИЈА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ ОБАВЕЗА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСИГУРАЊА попис 8,00 1960. - 1974.
827 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА попис 130,00 1945. - 2003.
828 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У КОШАРЦИ 2005. ГОДИНЕ попис 3,50 2002. - 2006.
829 САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 15,00 1945. - 1998.
830 УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА САВЕЗНИХ ЛИГА попис 6,90 1954. - 2017.
831 ФОНД ВОЋА И ПОВРЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,60 1977. - 2008
832 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ попис 10,00 1959. - 2003.
833 УНИВЕРЗИТЕТСКИ САВЕЗ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ попис 9,60 1956. - 2006
834 ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО попис 9,40 1965. - 2006.
836 КАНЦЕЛАРИЈА МАРШАЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар 30,00 1943. - 1953.
837 КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ Инвентар 700,00 1953. - 1980.
838 ЛИЧНИ ФОНД ЈОСИПА БРОЗА ТИТА инвентар 2,70
839 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ПРАВА МАЊИНА попис 3,00 2000. - 2006.
840 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ попис 0,60 1999. - 2002.
843 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ попис 154,00 1990. - 2003.
846 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ попис 0,20 2001
847 КООРДИНАЦИОНИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ попис 6,50 2001. - 2006.
850 ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ попис 112,00 1947. – 2009.
851 САВЕЗ САМОУПРАВНИХ ИНТЕРЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,50 1982. – 1987.
852 САВЕЗ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ попис 0,60 1954. – 1956.
854 ЈУГОСЛОВЕНСКИ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ попис 5,00 1949. – 2007.
857 МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЈОСИП БРОЗ ТИТО попис 30 1945. – 1998.
860 СКИЈАШКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 8,10 1949. – 2006.
861 САВЕЗ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 11,40 1966. – 2006.
864 УДРУЖЕЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКИХ ПРЕВОДИЛАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,40 1969. – 1988.
865 УСТАНОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ПЛОВНИХ ПУТЕВА попис 53,00 1895. – 1989.
866 ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА попис 6,00 2001. – 2006.
867 КОМИСИЈА ЗА ПОМОЋ У НАУЧНОМ ИСТРАЖИВАЊУ попис 0,08 1953. – 1955.
868 ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА попис 1,10 1959. – 1976.
871 САВЕЗНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД попис 133,00 1896. – 2003.
873 УДРУЖЕЊЕ „СЛОБОДА“ попис 13,00 1990. – 2006.
874 САВЕЗ ДРУШТАВА АРХИВСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 13,00 1953. – 1990.
879 ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 14,50 1948. - 2006.
880 КАНЦЕЛАРИЈА ОРДЕНА ПРЕДСЕДНИКА СФРЈ попис 21,00 1944. - 1992.
881 САВЕЗНА УПРАВА ЦАРИНА попис 234,00 1946-2006.

Датум измене стране: 26.04.2024.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |